Faculty


Prof. Chunming Qiao (PI)
Department of Computer Science and Engineering


Prof. Adel Sadek (Co-PI)
Department of Civil, Structural and Environmental Engineering


Prof. Sean Wu (Co-PI)
Department of Industrial & System Engineering


Dr. Kevin Hulme (Co-PI)
Department of Mechanical and Aerospace Engineering

 

Group Member

Dr. Shan Huang

Dr. Xu Li

Longfei Zhang

Aditya Wagh

Jingyan Wan

Ankur Bhargava

Guozhen Zhao

Yiqi Zhang

Robert Lin

Yaqin Yang

Yunjie Zhao

Qinglin Chen

Edward Poon

Yunfei Hou

etc.